دتکتورهای دودی پرتوی (بیم) برای پوشش کشف دود در یک محیط وسیع بکار می رود. این دتکتورها معمولا در مکان هایی استفاده می شوند که استفاده از دتکتورهای متداول نقطه ای به علت نامناسب بودن یا عدم صرفه اقتصادی نصب،سیم کشی و نگه داری آنها به صرفه نمی باشد. این دتکتورها پوشش یک سطح وسیع را با کمترین هزینه فراهم می کند. دتکتورهای پرتوی بیم همچنین برای استفاده در محیط هایی با سقف بلند و محیط های دارای آلودگی و گرد و غبار و محیط هایی که شرایط افزایش دمایی را تجربه می کنند مناسب می باشد.

FFE دسته بندی های برند

نمایش:     تعداد در صفحه