پرده برداری از کاشف سوتریا با تکنولوژی جدید 

سوتریا گام بعدی در توسعه کاشف های آدرس پذیر آنالوگ شرکت آپولو می باشد که در زمینه کشف، میزان اطمینان و دفع آلارم های کاذب قابلیت های جدیدی را ارائه نموده است. تکنولوژی منحصر به فرد در سوتریا که با عنوان نورخالص شناخته شده است شامل ارتقا وپیشرفت در هر دو زمینه فرایند ورود دود و طراحی جدید  محفظه سنسور می باشد که در کنار هم توانسته اند امکان هشدار کاذب را کاهش و ضریب اطمینان این دتکتور را افزایش دهند.

 

 

ویژگی های اساسی سوتریا:

         بهبود در تشخیص

         یهبود در ضریب اطمینان

         کاهش هشدار کاذب

         قابلیت سازگاری

·         نصب سریع 

·         ارتقا تکنولوژی ساخت.