دتکتور دودی:
اساس کار دتکتورهای دودی اپتیکال بر مبنای پراکندگی نور می باشد. در این دتکتورها از یک منبع نور مادون قرمز یا ماوراء بنفش (فرستنده) و یک المان حساس نظیر فتوسل یا فتو دیود (گیرنده)استفاده می شود. در شرایط معمولی که دودی وجود ندارد اشعه نوری صادر شده سلول فتوسل نوری نمی رسد اما وقتی که دود وارد محفظه میشود قسمتی از اشعه نوری به سمت گیرنده منعکس میگردد و یک سیگنال متناسب با میزان نور منحرف شده به صورت ولتاژایجاد میشود.


دتکتور حرارتی:
این دتکتورها به دو دسته کلی حرارتی ثابت و حرارتی افزایشی تقسیم بندی می شوند که در نوع حرارتی ثابت اگر درجه حرارت جزءعمل کننده به مقدار مشخصی برسد سیستم عمل می کند. اما دتکتورهای حرارتی افزایشی به تغییرات سریع دما نسبت به زمان حساس می باشند وبرای محیط های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ کاربرد ندارند. 

دتکتور شعله ای:
دتکتور UV:
فقط در فضاهای سربسته کاربرد دارد و یک سنسور UV دارد که به طول موج های فرابنفش با طول موج 180-200نانومتر حساس است که این طول موج تقریبا در تمام شعله ها، حتی آنهایی که برای چشم نامرئی هستند تولید می شوند.دتکتورهای uv برای جاهایی مناسب هستند که دتکتور به جریان باد، جریان همرفتی و خشکی حساس نباشد. این دتکتورها دارای پاسخ سریع و تشخیص از فاصله 25متری می باشند و از آنجایی که به نور حاصل از اتصال برق یا قوس الکتریکی حساس است ، در محیط هایی با این شرایط نباید استفاده شوند.

دتکتورUV/IR2
این دتکتور شعله مرئی و امواج نامرئی ناشی از حریق را همزمان کشف می کند و احتمال خطا را کاهش می دهد.این دتکتور دارای یک سنسورUV و دو سنسورIR می باشد که به طول موج های متفاوتی پاسخ می دهد. درحقیقت این دتکتور به نور فرابنفش (UV sensor) و نور مادون قرمز سوسو زن (Flickering) با فرکانس کم وناشی از گرمای حریق(IR infrared sensor) در طول حریق حساس است . از آنجایی که برای تشخیص شعله هم سنسورUV و هم سنسور IR باید فعال شوند در نتیجه در جاهایی که فقط نور UV یا فقط نور IR موجود است استفاده از این دتکتور مفید نیست. این دتکتورها به شعله ناشی از اتصال برق یا قوس الکتریکیحساس نیستد و این یک مزیت می باشد.

 

 

Apollo دسته بندی های برند

بدون نتیجه

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.